Om Den Krøllede Hjerne

Christoffer Kølgaard

Lukket for tilgang af nye klienter. Venteliste åben.

Cand.psych. aut. og indehaver af Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt og omsorgsfuldt med udgangspunkt i netop det, som du oplever som vanskeligt. I mit terapeutiske arbejde veksler jeg mellem at give dig konkrete redskaber til at håndtere din situation, men er også meget optaget af at forstå årsagerne til de oplevede vanskeligheder. Dette skyldes en overbevisning om, at en dybdegående forståelse af problemet åbner op for nye måder at se sig selv og omverdenen på.

Jeg har især gode erfaringer med behandling af angst, depression, OCD, traumer, personlighedsforstyrrelser, misbrug og almenpsykologiske vanskeligheder, såsom perfektionisme, overspringshandlinger, vrede, lavt selvværd og bekymringstendens. Jeg har gode erfaringer med både behandling af unge og voksne.

Jeg praktiserer som psykolog både i Lyngby og på Frederiksberg.

Inden min opstart af egen klinik i 2017 har jeg arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien. Derudover har jeg arbejdet som psykolog i AS3 og hos Hjerneskadecenter Virum. Jeg har også varetaget adskillige undervisningsopgaver og har blandt andet undervist på DIS (Danish Institute for Studying Abroad). Jeg har således et bredt kendskab til forskellige aspekter af psykologien, hvorfor jeg kan tilbyde en bred palette af psykologiske ydelser.

Jeg har en narrativ terapeutisk efteruddannelse og er desuden meget optaget af de dybdepsykologiske retninger (eksempelvis ISTDP), da jeg særligt lader mig inspirere af disse terapeutiske metoder i min behandling.

Jeg praktiserer både i Lyngby og på Frederiksberg.

Jeg håber på at høre fra dig og skabe forandrende øjeblikke.

Mette Chili Brill

Mette Chili Brill

Cand.psych. aut. og specialpsykolog i børne- og ungepsykiatri. Konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier. Derudover tilbyder jeg rådgivning til forældre.

Mit specialområde er børn og unge, og jeg er særligt optaget af den rolle som tilknytning og mentalisering spiller i børn og unges udvikling, selvforståelse og relationer.

Derudover har jeg bred terapeutisk erfaring med voksne fra privat klinik, psykiatri og alment sygehus. I vores samtaler vil vi sammen undersøge og udfolde det du kommer med. Vi vil sætte fokus på det svære og sårbare, men også på det der kan skabe håb og forandring.

Jeg tilbyder hjælp til bl.a. angst, depression, ensomhed, tab, sorg, livskriser, identitet, stress og traumer, OCD, selvskade og selvmordstanker.

For børn og unge kan der derudover være behov for hjælp til bl.a. mistrivsel i skole, mobning, tristhed, vrede og aggression, social angst, eksamensangst, konflikter i familien og skilsmisseproblematikker samt problemer der opstår i forbindelse med ADHD eller autisme.

MBT

Jeg arbejder primært med mentaliseringsbaseret terapi, både til børn og voksne.

Mentalisering er evnen til at forstå både følelser og adfærd og hvordan det hænger sammen med forskellige mentale tilstande. Man kan også sige, at det er evnen til at skabe mening i egen og andres følelsesmæssige og relationelle verden.

Kognitiv terapi

Når der er behov for en mere problemløsningsorienteret tilgang, anvender jeg kognitiv terapi, det kan for eksempel være ved nogle former for angst- og OCD-problematikker. Kognitiv terapi har først og fremmest fokus på vores tanker, og på hvordan vores tanker påvirker vores følelser og handlinger.

Sammen finder vi ud af, hvilken tilgang der passer bedst til dig og det du gerne vil have hjælp til.

Særligt for terapi med børn

Jeg tilpasser metoden efter barnets alder og problematik. Ofte vil der i terapien med børn være en mere legende tilgang, hvor vi leger lege eller laver forskellige aktiviteter. Særligt for børn er det vigtigt at oplevelsen med terapi bliver tryg og god. Leg og aktiviteter afstemmes derfor altid med barnet. For mindre børn anbefales det, at vi starter med en forældresamtale uden barnet. Det er ofte en fordel at en af forældrene deltager i terapien sammen med barnet.

I foråret 2022 færdiggør jeg min terapeutiske efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier ved Psykologisk Perspektiv.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Jesper Rasmussen

Cand.psych.aut. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg har en meget bred faglig baggrund indenfor den kliniske psykologi, og jeg har erfaringer med både, børn, unge, voksne, par og familier. Jeg er autoriseret af dansk psykolognævn, og vant til at snakke om alle former for vanskeligheder.

I vores samtaler vil jeg møde dig på en naturlig og afslappet måde. Jeg vil være optaget af dét, som har værdi for dig med fokus på dine specifikke omstændigheder og unikke livshistorie. I fællesskab vil vi forfølge den forandring eller forståelse som fungerer for dig – og vi kan tale om alt. Der vil ikke være noget forkert, for småt eller for svært.

Jeg er uddannet i flere forskellige metoder men mit udgangspunkt er altid det enkelte menneske. Det er mit mål at hjælpe mennesker tættere på de liv, som de selv ønsker at leve og metoden underordner sig altid dette mål.

Indimellem kommer forståelsen før forandringen, og andre gange er det nødvendigt at ”standse ulykken”, før man begynder at forstå, hvad der fik det hele til at ske, eller hvad det er for en form for uønsket situation, man står i. Jeg hjælper dig med at sætte gang i forandringen, udforske forståelsen og finde måder, du kan leve i overensstemmelse med dét, som har værdi for dig.

Uanset om ens aktuelle problemer bunder i specifikke begivenheder eller generelle livsomstændigheder, kan det være hjælpsomt at tænke på problemet som en del af ens totale mentale sundhed. Stress, familieproblemer eller selvkritik, kan give udslag på uendelig mange måder, men der vil stadig være en form for grundlæggende mental sundhed, som man kan vælge at arbejde med.

For nogen vil det være hjælpsomt at fokusere noget mere på det, der allerede fungerer og som er upåvirket af problemet. For andre vil det være mere hjælpsomt at rette opmærksomheden mod nogle nye og måske helt oversete områder af sig selv, sin historie og sine omgivelser.

I vores samtaler kan jeg hjælpe dig med at finde og fastholde det fokus, som vil give dig det bedste udgangspunkt i forhold til tilværelsens udslag.

Ekspertområder:

Unge voksne mellem 15 -30 år. Angst, depression, stress, præstationspres, personlig udvikling, lavt selvværd, ensomhed, sorg & krise, tristhed, savn, utilfredshed med krop & udseende, følelser af forkerthed, søvnbesvær mm.

Jesper Rasmussen

Iben Waagepetersen

Cand.psych. aut og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2009 og autoriseret af Psykolognævnet i 2013.

Jeg har arbejdet med samtaleterapi siden jeg blev uddannet, både i privat praksis, men primært på flere psykoterapeutiske afsnit i både den offentlige og private psykiatri. Herigennem har jeg opnået stor erfaring med personlighedsforstyrrelser, traumer/PTSD, depression, angst, OCD, lavt selvværd, regulering af følelser og problemer med relationer.

Jeg vil møde dig med empati, respekt og nærvær, så du kan føle dig tryg til at gå ind i det udviklende og helende arbejde. Sammen vil vi bearbejde de oplevelser, som skaber svære følelser og undersøge de mønstre, som ”spænder ben” for dig og, på en omsorgsfuld måde, udfordre disse.

Jeg arbejder med forskellige metoder, og sammen finder vi ud af, hvad der passer til dine ønsker og behov.

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med konkrete metoder til at opnå et bestemt mål. Jeg oplever det dog som meget menings- og værdifuldt, også at forstå oprindelsen til problematikkerne og de mønstre, som kan vedligeholde dem. Andre gange, kan der være konkrete traumer (store eller små), som du ønsker at få bearbejdet. Og andre gange igen, kan det være, at du blot har brug for at reflektere over et tema, med en udenforstående person.

De tre primære metoder jeg arbejder med, er kognitiv adfærdsterapi, schematerapi og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Kognitiv adfærdsterapi koncentrerer sig meget om ”her og nu”, og konkret håndtering af symptomer, med fokus på tanker og handlinger.

Schematerapi fokuserer på et helende arbejde med dybereliggende personlighedsmønstre (såkaldte schemaer), som er dannet gennem oplevelser og erfaringer fra barndom og ungdom – med udgangspunkt i de problematikker, som du oplever her og nu (og ofte har oplevet gennem det meste af livet).

EMDR fokuserer også på tidligere oplevelser, med udgangspunkt i nutidens problematikker eller svære følelser. Med EMDR’en bearbejder vi minder, der er med til at præge din forståelse og håndtering af bestemte situationer, således at deres negative påvirkning af nutidige oplevelser, mindskes. EMDR bruges også til traumebearbejdning og PTSD.

Jeg praktiserer på Frederiksberg.

Jeg ser frem til at møde dig!

iben

Katrine Kirk

Cand.psych. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011, og har i en årrække været bosat og arbejdet som psykolog udenfor Danmark, i henholdsvis Costa Rica og Vermont, USA. Jeg er autoriseret af det amerikanske psykolognævn.

Det terapeutiske arbejde er hjørnestenen i mit virke som psykolog. Jeg føler mig utroligt beæret over at få lov til at følge mennesker på et stykke af deres livsrejse.

Jeg har mangeårig erfaring med angst –og depressionsproblematikker, tilpasningsforstyrrelser, sorg, ADHD, spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd – herunder erfaring med almenpsykologiske vanskeligheder som ensomhedsfølelse, tristhed, vrede, bekymringer, lavt selvværd og problemer i parforholdet.

Som psykolog har jeg en omsorgsfuld, åben og respektfuld tilgang til terapi. Jeg lytter til din historie på en engageret og ligeværdig måde. Sammen taler vi om det, der generer eller trykker dig, og finder ud af, hvordan vi bedst kan håndtere det. Det er vigtigt for mig, at du føler dig hørt, og at vi arbejder på en måde, der giver mening for dig.

Mit metodiske grundlag tager udgangspunkt i kognitiv terapi, men jeg bruger også værktøjer fra andre terapeutiske grene.

Jeg tilbyder individuel terapi og parterapi.

Terapien kan foregå på engelsk, hvis det er et ønske.

Du er varmt velkommen på mit kontor i Lyngby!

Katrine Kirk - Cand. Psych

Katrine Winther Rasmussen

Cand.psych og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense og har erfaring med forskellige problematikker, herunder bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, sorg, relationelle udfordringer, misbrug, kroniske smerter, langvarige følger efter hjernerystelse mm.

Som psykolog er jeg først og fremmest interesseret i at få en grundig indsigt i og forståelse for dig som person og den problemstilling, du ønsker hjælp til at håndtere. I den første samtale vil jeg derfor stille en masse udforskende spørgsmål. I de efterfølgende samtaler, som udgør den egentlige psykologiske behandling, anvender jeg primært kognitiv terapi, som er en evidensbaseret psykologisk retning, der beskæftiger sig med, hvordan vores tanker, følelser, krop og adfærd gensidigt påvirker hinanden, og hvorledes vi ved at blive bevidste om uhensigtsmæssige tankemønstre og udfordre disse, kan påvirke vores følelser i en mere positiv retning.

Ligeledes er jeg optaget af eksistentiel terapi, der beskæftiger sig med de eksistentielle vilkår, vi mennesker er underlagt i livet, og hvordan de kan påvirke os og være kilde til angst og ubehag.

Uanset problemstilling og psykologisk retning, er en tryg og tillidsfuld relation mellem psykolog og klient en ultimativ forudsætning for at opnå en god effekt af psykoterapi. Når man vælger psykolog, er det derfor vigtigt at have kemien for øje. Af samme grund er du meget velkommen til at ringe for en uforpligtende snak, så du kan få en fornemmelse af mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

katrine winter